Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Voedingsdeskundigepraktijk Kies-Gezond en haar cliënt betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van de voedingsdeskundige inroepen.

 1. Verhindering

Indien de cliënt is verhinderd om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de voedingsdeskundige hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging dient persoonlijk of via telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of per e-mail te worden gedaan.

 1. Beëindiging

Beëindiging van behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De voedingsdeskundige kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de voedingsdeskundige niet tot het gewenste resultaat leidt.De voedingsdeskundige stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

 1. Vergoedingen en tarieven
Voedingsdeskundig advies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.    
Tarieven persoonlijk advies

Kennismakingsgesprek en bodyscan Gratis
Vervolgmeting bodyscan €       5,00 per meting
Persoonlijke voedingsanalyse en advies €     59,00
Voedingsadvies met informatiemap €     24,00
Kort vervolg gesprek 30 minuten met bodyscan €     29,00
Lang vervolg gesprek 60 minuten met bodyscan €     58,00
Online voedingsanalyse €     29,00
Sport voedingsanalyse en advies €     69,00
Informatiemap sporters €     10,00
Consult per e-mail/telefoon €     15,00 per consult
Thuisbegeleiding per uur €     75,00
   

 

Tarieven Stappen Plan

 Twee maanden begeleiding, voedingsanalyse, informatie en bodyscan €    275,00
 Drie  maanden begeleiding, voedingsanalyse, informatie en bodyscan €    360,00

 

Tarieven Lipoedeem

 Pakket Fase 1 €    645,00
 Pakket Fase 2 €    775,00

 

Overige*

Voorlichting scholen/sportverenigingen €       50,00
Voorlichting andere instanties €       75,00
Voorlichting bedrijven €      100,00 per uur
Les op school €       50,00 per lesuur
* Tarieven zijn per uur, exclusief reiskosten

 

Voedingsparty, exclusief reiskosten €       10,00 per persoon
Thema avond/dag op praktijk €       10,00 per persoon
Voorlichting op zaterdag Clubhuis UDI €      25,00 per persoon
   1. Betaling

Kies-Gezond hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt.

Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

   1. Incasso

De voedingsdeskundige is in het hierboven onder artikel 6 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1ste herinnering worden gestuurd.

Bij een 2de betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3de betalingsherinnering met € 10,00.

Indien hierna door een cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

   1. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn, ter zake de juistheid van wat de cliënt is verschuldigd, de administratieve gegevens van de voedingsdeskundige bindend.

   1. Aansprakelijkheid

Het advies van de voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

Kies-Gezond sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de voedingsdeskundige.

   1. Klachten

In geval van eventuele klachten wordt er van uit gegaan dat deze eerst worden besproken met de voedingsdeskundige.

Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.

Het beste is hiervoor een aparte afspraak te maken, zodat er voldoende tijd voor het bespreken van uw klacht kan worden uitgetrokken.

U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

 

   1. Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Kies-Gezond handelt conform deze wet.

   1. Wijziging van Algemene voorwaarden en tarieven

Kies-Gezond is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast.

Een exemplaar van de Algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de voedingsdeskundige.

 

   1. Disclaimer Website De informatie op deze website wordt door voedingsdeskundigepraktijk Kies-Gezond met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden.

Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkómen.

De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval.

Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Voedingsdeskundigepraktijk Kies-Gezond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundigepraktijk Kies-Gezond niet toegestaan.